Quy tắc Chứng nhận, Bản 3.0

Đọc về vai trò của Kiểm toán viên EDGE, Đối tác EDGE, và Nhóm Hoạt động và Duy trì EDGE của IFC trong tài liệu này, thiết lập quy trình phải tuân thủ để phát hành Chứng nhận EDGE.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish