Hướng dẫn cho Chuyên gia EDGE và Kiểm toán viên EDGE

Hướng dẫn này được soạn bởi IFC (“chúng tôi”) cho một thực thể (“bạn”), là Chuyên gia EDGE hoặc Kiểm toán viên EDGE muốn sử dụng Nhãn hiệu EDGE (“nhãn hiệu”) để thúc đẩy hoặc quảng bá dịch vụ của bạn trong các tài liệu marketing. Chuyên gia EDGE hay Kiểm toán viên EDGE đã được đào tạo, vượt qua kì sát hạch EDGE và được cấp chứng chỉ hoặc được chứng nhận để thực hiện dịch vụ. Bất kì cá nhân nào không phải Chuyên gia EDGE được chứng nhận hoặc Kiểm toán viên EDGE được cấp chứng chỉ không được phép sử dụng thương hiệu khi không có sự đồng ý của IFC.

Nhãn hiệu EDGE của IFC là một tài sản có giá trị. Khi sử dụng thương hiệu này trong tài liệu marketing, bạn đồng ý và chấp thuận tuân thủ các hướng dẫn sau, các hướng dẫn này giúp chúng tôi bảo vệ các quyền nhãn hiệu có giá trị và duy trì tính toàn vẹn của thương hiệu EDGE.

1. Sử dụng Nhãn hiệu EDGE 
a. Nhãn hiệu EDGE là tài sản độc quyền của IFC. IFC sở hữu toàn bộ quyền, tên thương mại và lợi ích đối với nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác được áp dụng trong và đối với nhãn hiệu. Bạn thừa nhận rằng nhãn hiệu đang được cung cấp và được cấp phép như là một tiện ích mà không có bất kỳ bảo đảm nào, ngoại trừ bất kỳ khoản bảo đảm nào trong pham vi thỏa thuận giữa bạn và IFC. Như vậy, việc sử dụng nhãn hiệu và tên không được gợi ý bất kỳ sự đồng thuận, tài trợ hay liên hệ không đúng với IFC, và không  được đưa ra cho một bên khác.
b. Là Chuyên gia hoặc Kiểm toán viên EDGE, bạn được IFC cấp quyền sử dụng nhãn hiệu EDGE và được công nhận là “Chuyên gia EDGE” hay “Kiểm toán viên EDGE” cho các mục đích liên quan đến công việc của bạn. Nhãn hiệu EDGE chỉ có thể được sử dụng gắn với các cá nhân đã được công nhận là Chuyên gia EDGE hoặc Kiểm toán viên EDGE.

i. Chuyên gia EDGE trước tiên phải tham gia khóa đào tạo EDGE, vượt qua kì sát hạch EDGE, và sau đó đọc, hiểu và kí Thỏa thuận Tham gia Chuyên gia EDGE trước khi được cấp phép sử dụng logo EDGE và danh hiệu Chuyên gia EDGE. Tham khảo Hướng dẫn Thương hiệu dành cho Chuyên gia EDGE để biết các khuyến nghị về Hướng dẫn cách thức thúc đẩy dịch vụ Chuyên gia EDGE.
ii. Kiểm toán viên EDGE trước tiên phải tham gia khóa đào tạo Kiểm toán viên EDGE, vượt qua kì sát hạch EDGE, và sau đó nhận chứng chỉ từ đơn vị cấp chứng chỉ riêng trước khi được cấp phép sử dụng logo EDGE và chức danh EDGE. Tham khảo Hướng dẫn Thương hiệu dành cho Kiểm toán viên EDGE để biết các khuyến nghị về Hướng dẫn cách thức thúc đẩy dịch vụ Chuyên gia EDGE.
c. Các công ty hoặc cá nhân không được sản xuất, bán hoặc tặng hàng hóa mang nhãn hiệu EDGE nếu không được IFC cho phép bằng văn bản. Nghiêm cấm sử dụng nhãn hiệu EDGE vào mục đích thương mại mà không gắn với dịch vụ của bạn nếu không được IFC cho phép trước bằng văn bản; và việc sử dụng khi không có sự đồng ý của chúng tôi, có thể cấu thành tội xâm phạm thương hiệu và cạnh tranh không công bằng theo luật pháp quốc tế.
d. Bằng việc sử dụng nhãn hiệu EDGE, bạn thừa nhận rằng quyền sở hữu nhãn hiệu duy nhất thuộc về IFC và đảm bảo không xâm phạm quyền nhãn hiệu của IFC, bao gồm cả hành vi thách thức việc IFC sử dụng, đăng ký, hay nộp đơn đăng ký thương hiệu, bất kể là đăng ký riêng hay chung với các từ khác tại mọi nơi trên thế giới. Đồng thời bạn sẽ không có hành động xâm hại, sử dụng trái phép hay dẫn đến tai tiếng cho nhãn hiệu EDGE.
e. Nghiêm cấm việc sửa chữa hay thay đổi nhãn hiệu EDGE. Nếu có bất kỳ thông báo nào từ IFC bày tỏ việc IFC không chấp nhận hành vi sử dụng nhãn hiệu EDGE của bạn, bạn phải dừng ngay việc sử dụng cho tới khi được sửa đổi và thỏa mãn yêu cầu hợp lý của IFC .
f. Việc sử dụng nhãn hiệu và mọi lợi thế thương mại gắn với nhãn hiệu không được trái với lợi ích của IFC.
g. Nghiêm cấm sử dụng hay đăng ký bất kỳ nhãn hiệu, tên miền hay tên khác tương tự gây hiểu nhầm, là biến thể, hay là thể dịch ngữ nghĩa của nhãn hiệu EDGE.
h. Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu EDGE của bạn phải:

i. tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn có hiệu lực của IFC về việc sử dụng nhãn hiệu EDGE, bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn quy định trong văn bản này, và
ii. tuân thủ mọi thông báo hay yêu cầu nhãn hiệu quy định trong luật quốc gia sở tại hay quốc tế.
i. Bạn đồng ý miễn phạt, bảo vệ và không buộc tội cho IFC và những tổ chức liên kết vì/ trước bất kỳ hành vi khiếu nại, đòi bồi thường hoặc truy vấn trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm cả các vi phạm về quyền tác giả và nhãn hiệu, phát sinh từ hành vi sử dụng nhãn hiệu của bạn. Bạn cũng đồng ý miễn, giải phóng và không buộc tội IFC và các tổ chức liên kết, các nhà cung cấp hoặc khách hàng của IFC vì/trước bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới việc sử dụng nhãn hiệu của bạn.
j. Ngoài các quyền sử dụng nhãn hiệu EDGE được cho phép trong phạm vi hướng dẫn này, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng khác dù được liệt kê hay không liệt kê.
2. Hướng dẫn kỹ thuật trong sử dụng nhãn hiệu EDGE
a. Logo EDGE gồm bốn chữ cái và cụm từ “Excellence In Design For Greater Efficiencies.” Không được xóa các từ “Excellence In Design For Greater Efficiencies” khỏi nhãn hiệu.
b. Nên dùng hình ảnh logo mầu trên nền trắng. Logo EDGE chỉ có thể được dùng dưới dạng 2 mầu đen trắng khi toàn bộ ấn phẩm in để ở 2 mầu này.
c. Không dùng viền bao cho hình ảnh logo nhưng có thể làm nổi hình ảnh. Không dịch nghĩa hay thay đổi logo theo bất kỳ hình thức nào.
d. Nhãn hiệu EDGE không cần thiết luôn phải đi cùng logo IFC trừ trường hợp có lý do hợp lý. Nếu không, nhãn hiệu EDGE nên xuất hiện như một nhãn hiệu độc lập.
e. Tên Nhóm Ngân hàng Thế giới được khuyến khích sử dụng trong văn bản nhưng phải luôn kèm theo và đi sau tên IFC, đặc biệt không được sử dụng thay thế cho tên IFC. Không được sử dụng logo của Nhóm Ngân hàng Thế giới.
f. Bất kỳ khi nào có thể, nhãn hiệu cần luôn đi kèm tuyên bố quyền sở hữu của IFC, ví dụ: Nhãn hiệu EDGE thuộc sở hữu của IFC và chỉ được sử dụng nếu được phép. 
g. Khi tên EDGE xuất hiện dưới dạng chữ viết mà không phải là dạng hình ảnh, toàn bộ các chữ cái phải viết hoa.
h. Không sử dụng “the” trước tên EDGE, ví dụ “the EDGE.”
i. Nhìn chung, không nên nhắc đến EDGE như một chương trình hay công cụ, mà đơn giản chỉ là “EDGE.”
j. Để tránh nhầm lẫn, khi nhắc tới phần mềm EDGE, luôn dùng các cụm từ phản ánh chính xác như “phần mềm EDGE” hay “phần mềm công cụ EDGE”. Ngoài ra cần sử dụng đúng các cụm “tiêu chuẩn EDGE” (gồm các mục tiêu tiết kiệm 20%) và “hệ thống chứng chỉ EDGE.”
k. Trong các văn bản, cần tránh sử dụng cụm từ “Excellence in Design for Greater Efficiencies,” và cụm từ này không được thay thế tên “EDGE,” mà chỉ có thể chú thích trong ngoặc đơn, cụ thể: EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Nếu cụm từ này được diễn giải, lưu ý chữ “Efficiencies” luôn ở thể số nhiều để đại diện cho các hạng mục năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Khi xuất hiện trên văn bản viết, từ “in” và “for” không được viết hoa (tương tự như trong logo).
l. Bạn chỉ được sử dụng bản điện tử của nhãn hiệu EDGE do IFC cung cấp, bằng cách liên hệ với edge@ifc.org. Để tham khảo online, nhãn hiệu và/hoặc tên EDGE phải luôn gắn với test.edgebuildings.com.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish