Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển Bất động sản

Những hướng dẫn này được tạo ra bởi IFC (“chúng tôi”) cho một cá thể (“bạn”) với một công trình được chứng nhận với EDGE có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu EDGE của IFC (“nhãn”) trong quảng bá hoặc quảng cáo hiệu quả sử dụng tài nguyên của công trình trên mạng trực tuyến và trong các tài liệu quảng cáo. Bất kỳ cá thể nào không có công trình được chứng nhận với EDGE không được phép sử dụng nhãn hiệu mà không có sự đồng ý của IFC.

Nhãn hiệu EDGE của IFC là một tài sản có giá trị. Trong việc sử dụng nhãn hiệu đối với công trình được chứng nhận với EDGE của bạn, bạn đã chấp thuận và đồng ý với các hướng dẫn sau đây nhằm giúp chúng tôi bảo vệ quyền nhãn hiệu và duy trì tính toàn vẹn của các thương hiệu EDGE.

1. Cách sử dụng nhãn hiệu EDGE
a. Nhãn hiệu EDGE là tài sản độc quyền của IFC. IFC sở hữu toàn bộ quyền, tên thương mại và lợi ích đối với nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác được áp dụng trong và đối với nhãn hiệu. Bạn thừa nhận rằng nhãn hiệu đang được cung cấp và được cấp phép như là một tiện ích mà không có bất kỳ bảo đảm nào, ngoại trừ bất kỳ khoản bảo đảm nào trong pham vi thỏa thuận giữa bạn và IFC. Như vậy, việc sử dụng nhãn hiệu và tên không được gợi ý bất kỳ sự đồng thuận, tài trợ hay liên hệ không đúng với IFC, và không  được đưa ra cho một bên khác.
b. Thông qua một đối tác cấp chứng chỉ, IFC cho phép cho chủ đầu tư và/hoặc chủ sở hữu một công trình đạt EDGE sử dụng nhãn hiệu EDGE và cụm từ “được chứng nhận với EDGE” khi nói tới góc độ bền vững môi trường của doanh nghiệp của bạn. Nhãn hiệu EDGE chỉ được sử dụng khi nhắc đến những sản phẩm bất động sản hay đơn vị nhà ở được chứng nhận EDGE cho giai đoạn thiết kế hay hoàn thành xây dựng, và không được được có bất kỳ liên hệ gì với bạn, hoặc toàn bộ thực thể pháp lý của bạn, hoặc các đơn vị bất động sản khác chưa được xác nhận.
c. Việc đăng ký một dự án bất động sản là bước đầu tiên tiến tới chứng chỉ EDGE nhưng nếu dự án chưa được cấp giấy chứng nhận tạm thời thì không thể đề cập EDGE hay sử dụng nhãn hiệu EDGE. Nếu dự án bất động sản đã nhận chứng nhận EDGE tạm thời nhưng không đạt được chứng chỉ EDGE chính thức trong thời hạn hai năm thì không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu EDGE. Các dự án bất động sản không có chứng nhận EDGE tạm thời nhưng đang đăng ký chứng chỉ EDGE chính thức không được sử dụng nhãn hiệu EDGE cho tới khi được cấp chứng chỉ chính thức.
d. Các doanh nghiệp không được sản xuất, buôn bán, cho tặng bất kỳ sản phẩm thương mại nào có nhãn hiệu EDGE mà không được cấp phép thương hiệu bằng văn bản bởi IFC. Nghiêm cấm việc sử dụng nhãn hiệu EDGE cho mục đích thương mại không gắn với bất động sản được chứng nhận với EDGE, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của IFC. Hành vi sử dụng mà không có sự chấp thuận của IFC có thể cấu thành tội vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm luật pháp quốc tế.
e. Qua việc sử dụng nhãn hiệu EDGE, bạn thừa nhận rằng quyền sở hữu nhãn hiệu duy nhất của IFC và đảm bảo không xâm phạm quyền nhãn hiệu của IFC, bao gồm cả hành vi thách thức việc IFC sử dụng, đăng ký, hay nộp đơn đăng ký thương hiệu, bất kể là đăng ký riêng hay chung với các từ khác tại mọi nơi trên thế giới. Đồng thời bạn sẽ không có hành động xâm hại, sử dụng trái phép hay dẫn đến tai tiếng cho nhãn hiệu EDGE.
f. Nghiêm cấm việc sửa chữa hay thay đổi nhãn hiệu EDGE. Tùy thời, nếu có bất kỳ thông báo nào từ IFC bày tỏ việc IFC không chấp nhận hành vi sử dụng nhãn hiệu EDGE của bạn, bạn phải dừng ngay việc sử dụng cho tới khi được sửa đổi và thỏa mãn yêu cầu hợp lý của IFC .
g. Việc sử dụng nhãn hiệu và bất cứ hành vi thiện chí liên quan phải không đi ngược lại lợi ích của IFC.
h. Nghiêm cấm sử dụng hay đăng ký bất kỳ nhãn hiệu, tên miền hay tên khác tương tự gây hiểu nhầm, là biến thể, hay là thể dịch ngữ nghĩa của nhãn hiệu EDGE.
i. Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu EDGE bởi bạn phải:

i. tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn có hiệu lức về việc sử dụng nhãn hiệu EDGE của IFC, bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn đã liệt kê trong văn bản này, đồng thời
ii. ngoài ra tuân thủ mọi thông báo hay yêu cầu nhãn hiệu quy định trong luật quốc gia sở tại hay quốc tế.
j. Bạn đồng ý miễn phạt, bảo vệ và không buộc tội IFC và những tổ chức liên kết vì/ trước bất kỳ hành vi khiếu nại, đòi bồi thường hoặc truy vấn trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm cả các vi phạm về quyền tác giả và nhãn hiệu, phát sinh từ hành vi sử dụng nhãn hiệu của bạn. Bạn cũng đồng ý miễn, giải phóng và không buộc tội IFC và các tổ chức liên kết, các nhà cung cấp hoặc khách hàng của IFC vì/trước bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới việc sử dụng nhãn hiệu của bạn.
k. Ngoài các quyền sử dụng nhãn hiệu EDGE được cho phép trong phạm vi hướng dẫn, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng khác dù được liệt kê hay không liệt kê..
2. Thông số kỹ thuật của nhãn EDGE
a. Logo EDGE gồm bốn chữ cái và cụm từ “Excellence In Design For Greater Efficiencies.” Không được xóa các từ “Excellence In Design For Greater Efficiencies” khỏi nhãn hiệu.
b. Nên dùng hình ảnh logo mầu trên nền trắng. Logo EDGE chỉ có thể được dùng dưới dạng 2 mầu đen trắng khi toàn bộ ấn phẩm in để ở 2 mầu này.
c. Không dùng viền bao cho hình ảnh logo nhưng có thể làm nổi hình ảnh. Không dịch nghĩa hay thay đổi logo theo bất kỳ hình thức nào.
d. Nhãn hiệu EDGE không cần thiết luôn phải đi cùng logo IFC trừ trường hợp có lý do hợp lý. Nếu không, nhãn hiệu EDGE nên xuất hiện như một nhãn hiệu độc lập.
e. Tên Nhóm Ngân hàng Thế giới được khuyến khích sử dụng trong văn bản nhưng phải luôn kèm theo và đi sau tên IFC, đặc biệt không được sử dụng thay thế cho tên IFC. Không được sử dụng logo của Nhóm Ngân hàng Thế giới.
f. Bất kỳ khi nào có thể, nhãn hiệu cần luôn đi kèm tuyên bố quyền sở hữu của IFC, ví dụ: Nhãn hiệu EDGE thuộc sở hữu của IFC và chỉ được sử dụng nếu có phép. 
g. Khi tên EDGE xuất hiện dưới dạng chữ viết mà không phải là dạng hình ảnh, toàn bộ các chữ cái phải viết hoa.
h. Không sử dụng “the” trước tên EDGE, ví dụ “the EDGE.”
i. Nhìn chung, không nên nhắc đến EDGE như một chương trình hay công cụ, mà đơn giản chỉ là “EDGE.”
j. Để tránh nhầm lẫn, khi nhắc tới phần mềm EDGE, luôn dùng các cụm từ phản ánh chính xác như “phần mềm EDGE” hay “phần mềm công cụ EDGE”. Ngoài ra cần sử dụng đúng các cụm “tiêu chuẩn EDGE” (gồm các mục tiêu tiết kiệm 20%) và “hệ thống chứng chỉ EDGE.”
k. Trong các văn bản, cần tránh sử dụng cụm từ “Excellence in Design for Greater Efficiencies,” và cụm từ này không được thay thế tên “EDGE,” mà chỉ có thể chú thích trong ngoặc đơn, cụ thể: EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Nếu cụm từ này được diễn giải, lưu ý chữ “Efficiencies” luôn ở thể số nhiều để đại diện cho các hạng mục năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu. Khi xuất hiện trên văn bản viết, từ “in” và “for” không được viết hoa (tương tự như trong logo).
l. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng phiên bản điện tử của nhãn hiệu EDGE được cung cấp bởi IFC khi gửi yêu cầu vào hòm thư edge@ifc.org. Nếu được sử dụng trên các ấn phẩm trực tuyến, tên và/hoặc nhãn hiệu EDGE phải luôn kết nối đến địa chỉ test.edgebuildings.com.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish