EDGE Phương pháp luận Năng lượng Tự thân trong Vật liệu

Báo cáo này phác thảo phương pháp luận của EDGE để tính năng lượng tự thân của vật liệu, là tác động gắn với sản phẩm xây dựng do việc khai thác, chế biến, vận chuyển, và chế tạo. Tài liệu này đã được chuẩn bị riêng cho EDGE và dựa trên phương pháp đánh giá vòng đời vật liệu từ nguồn khai thác đến cổng công trình.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish