Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

  • Sign up for EDGE Experts live stream training by choosing an upcoming training.

Đăng ký Khóa học Phát trực tuyến Tương tác để Trở thành Chuyên gia EDGE

Đăng ký khóa học phát trực tuyến (live stream) và có tương tác với Sintali-SGS hoặc GBCI bằng cách chọn một trong những khóa học dưới đây. Bạn có thể tham dự khóa học từ nhà hoặc văn phòng.

Bạn có đề xuất nào cho khóa học phát trực tuyến sắp tới? Nếu bạn muốn học ở khung giờ, ngôn ngữ hoặc khoảng thời gian khác, hãy gửi email tới Sintali-SGS hoặc GBCI để cho chúng tôi biết. Các khóa học trong tương lai sẽ mở dựa trên yêu cầu của học viên.

Tìm hiểu thêm về giá trị của việc trở thành một chuyên gia EDGE.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish