Báo cáo Phương pháp luận EDGE

Báo cáo Phương pháp luận EDGE thể hiện cách thiết lập trường hợp cơ sở, cách tính toán nhu cầu và cách điều kiện khí hậu địa phương ảnh hưởng đến kết quả. Báo cáo này nhằm dành cho những người muốn tìm hiểu về các giả định, phương trình, và tập hợp dữ liệu cơ sở.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish