Hướng dẫn Sử dụng EDGE cho Mọi loại Công trình Phiên bản 2.1

Hướng dẫn Sử dụng EDGE cho Mọi loại Công trình (Phiên bản 2.1, Bản B) bao gồm danh mục đầy đủ các biện pháp hiệu quả mà EDGE cung cấp. Hướng dẫn gộp này có một mục nói về quy trình cấp chứng nhận EDGE và những cập nhật về chính sách ở phụ lục cuối cùng.

Hiện đã có thể tìm hiểu riêng thông tin về năng lượng tự thân của từng loại vật liệu trong Hướng dẫn Tham khảo Vật liệu.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish