Sát hạch Thực hành EDGE

Hãy thực hiện theo hướng dẫn chi tiết này để đăng ký tham dự Kiểm tra Thực hành EDGE, với chi phí là 30 USD. Hướng dẫn đưa ra chỉ dẫn về cách thực hiện bài Kiểm tra Thực hành EDGE và cung cấp phản hồi của quý vị để cải thiện.