Các mẫu Hồ sơ

Có sẵn các Mẫu Hồ sơ để tải lên thông tin nhằm giúp một dự án được cấp chứng nhận EDGE. Lưu ý rằng các Mẫu Hồ sơ chỉ có sẵn tới 30 tháng 9 năm 2017, tại thời điểm đó quá trình xin cấp chứng nhận phải được thực hiện bằng Ứng dụng EDGE.