Lựa chọn Môi chất lạnh để Giảm Tác động Khí hậu

Nhóm EDGE của IFC phát hành tài liệu về môi chất lạnh này nhằm hướng dẫn cách chọn môi chất lạnh “xanh” theo Nghị định thư Montreal. Môi chất lạnh có ảnh hưởng đáng kể tới môi trường và phải thật cẩn trọng trong việc chọn lựa và quản lí. Lưu lý rằng việc lựa chọn môi chất lạnh hiện vượt quá phạm vi của hệ thống chứng nhận EDGE, và tài liệu này chỉ đưa ra hướng dẫn.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish