Phiên bản EDGE 3.0 đã hoạt động!

EDGE đã mở rộng phạm vi ngoài các công trình mới để đáp ứng nhu cầu cấp chứng nhận ngày càng tăng.

EDGE đã được mở rộng để cấp chứng nhận cho toàn bộ giai đoạn của vòng đời công trình, do đó có thể cấp chứng nhận cho các công trình hiện hữu và cải tạo lớn, ngoài công trình xây mới. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với việc cấp chứng nhận cho công trình hiện hữu.

Cũng như việc cấp chứng nhận EDGE cho thiết kế mới, việc đánh giá các công trình hiện hữu và cải tạo lớn chứng nhận các đặc tính, chứ không phải hiệu năng của công trình. EDGE đóng vài trò công cụ xếp hạng, nhằm xác định xem liệu công trình đã đạt được mức tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, 20% nước và 20% năng lượng tự thân của vật liệu so với công trình trong trường hợp cơ sở.

Cấp chứng nhận cho công trình ở tất cả các giai đoạn có lợi cho nhà quản lý, ngân hàng và người mua nhà.

Nhà quản lý

Chủ sở hữu danh mục và công ty quản lý đầu tư bất động sản có thể đề nghị cấp chứng nhận cho tài sản để chứng minh hiệu quả tài nguyên của tài sản.

Ngân hàng

Ngân hàng cho vay thế chấp và tài trợ các dự án cải tạo để tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng cách tiếp cận định lượng để giảm rủi ro gắn với đầu tư bất động sản.

Người mua nhà

Người mua nhà xây sẵn được đảm bảo về chất lượng của khoản đầu tư của họ và biết rằng mình đang làm lợi cho môi trường.

Câu hỏi thường gặp về công trình hiện hữu

Không, vì công trình dự án sẽ được đánh giá trên cơ sở so sánh với công trình trong trường hợp cơ sở. Thay đổi duy nhất của phần mềm EDGE là bổ sung một trường dữ liệu mới cho biết năm hoàn thành công trình, trường này chỉ xuất hiện tại giai đoạn sau thi công. Ngoài ra, có thể nhập lượng tiêu thụ năng lượng và nước, dù không bắt buộc.

Không phải cung cấp hiệu năng hoạt động để được cấp chứng nhận cho một thiết kế mới, công trình hiện hữu hay cải tạo. Mục đích của EDGE là dự báo hiệu năng trong tương lai, chứ không đo lường sử dụng nước và năng lượng hiện tại.

Tiêu chuẩn EDGE giữ nguyên không đổi đối với tất cả các công trình, dù ở giai đoạn nào trong vòng đời, và áp dụng chung các điều kiện của trường hợp cơ sở. Khác biệt duy nhất là vật liệu tại các công trình có tuổi thọ trên 5 năm sẽ được coi là không có năng lượng tự thân, được xếp vào mục “tái sử dụng vật liệu có sẵn” trong Ứng dụng EDGE.

Không áp dụng đánh giá giai đoạn thiết kế đối với công trình hiện hữu, mà chỉ đánh giá giai đoạn sau thi công. Tuy nhiên, các công trình đang cải tạo (trên 25% bộ phận lớn) có thể đề nghị đánh giá giai đoạn thiết kế nếu muốn.

Nếu không có hóa đơn mua hàng, có thể cung cấp bằng chứng lắp đặt dưới dạng ảnh chụp hoặc bằng chứng khác. Nếu một giải pháp không xác minh được, ví dụ: lớp cách nhiệt lắp đặt trong tường và không nhìn thấy được, thì không được yêu cầu đánh giá giải pháp đó.

Quý vị quan tâm đến việc cấp chứng nhận cho công trình hiện hữu? Bước đầu tiên là tạo dự án trong Ứng dụng EDGE. Để biết chi phí và yêu cầu báo giá cho dự án, chọn quốc gia trong mục Chứng nhận.

EDGE Experts are available to provide technical assistance to clients in the certification of existing buildings and retrofits. While not required, you may be interested in choosing one of our EDGE Experts Around the World to help expedite your project.

Các Chuyên gia EDGE sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong việc cấp chứng nhận cho công trình hiện hữu và cải tạo. Dù không bắt buộc, quý vị vẫn có thể chọn một trong số các chuyên gia EDGE trên khắp thế giới để giúp đẩy nhanh tiến độ cấp chứng nhận cho dự án.

Để biết thêm thông tin về việc mở rộng EDGE ngoài phạm vi công trình mới, vui lòng gửi email tới edge@ifc.org.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish