Chính Sách về Bảo Vệ Thông Tin Riêng Tư

Sự riêng tư của bạn khi sử dụng EDGE, test.edgebuildings.com, (“Trang”) bao gồm cả ứng dụng EDGE tại app.edgebuildings.com, là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.  Chính Sách về Bảo Vệ Thông Tin Riêng Tư này trình bày về những cách thức mà bên điều hành trang này, International Finance Corporation (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), thu thập, sử dụng, và tiết lộ thông tin về bạn qua Trang này.  Khi sử dụng Trang này, bạn đồng ý cho xử lý thông tin của bạn như quy định trong Chính Sách về Bảo Vệ Thông Tin Riêng Tư này.