Đếm ngược đến EDGE Version 3.0 đang bật!

Ra mắt trong

  • Register for local EDGE Experts training.

Đăng ký đào tạo địa phương để trở thành chuyên gia EDGE

Đăng ký một chuyên gia EDGE bằng cách chọn một trong những cách dưới đây. Nếu đào tạo địa phương không có sẵn trong khu vực của bạn, sau đó xem xét việc tham gia đào tạo trực tuyến của GBCI hoặc khóa học phát trực tuyến (live stream) của thinkstep-SGS.

Tìm hiểu thêm để hiểu giá trị của việc trở thành chuyên gia EDGE.

This post is also available in: English Portuguese, Portugal Spanish